ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнську Раду релігійних об´єднань

(Затверджене на Установчому засіданні Всеукраїнської Ради релігійних об´єднань, 26 січня 2017 року)

1. Всеукраїнська Рада релігійних об´єднань (далі – Рада) є представницьким міжконфесійним консультативно-дорадчим органом, який діє на громадських засадах.

2. Рада утворюється з метою: об'єднання зусиль релігійних організацій в процесах національно-духовного відродження України; ведення і координації міжконфесійного діалогу як в Україні, так і поза її межами; участі у розробці проектів законодавчих та інших нормативних актів із питань державо-церковних відносин і толерантизації міжконфесійного життя; здійснення колективних заходів добродійного характеру та ін.

3. Рада будує свою роботу на засадах рівності та рівноправності своїх членів, толерантного ставлення до внутрішніх настанов і традицій усіх зареєстрованих в Україні релігійних організацій.

4. Рада незалежна від будь-яких політичних партій, рухів, міжконфесійних утворень, інших громадських формувань й та їх керівних центральних органів і не втручається у внутрішні справи релігійних та громадських організацій.

5. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації», іншими актами законодавства та міжнародними договорами України у тій частині, що стосується релігійних організацій.

6. Основні завдання Ради:

• обговорення актуальних питань релігійного життя та підготовка взаємоузгоджених пропозицій із вдосконалення чинного законодавства щодо свободи совісті та релігійних організацій;
• об'єднання зусиль релігійних організацій у добродійній діяльності;
• сприяння міжконфесійному взаємопорозумінню та злагоді;
• активізація участі релігійних організацій у духовному відродженні України, зміцненні гуманістичних засад суспільства;
• організація та проведення конференцій, семінарів, нарад тощо з питань духовності, застосування і додержання законодавства про свободу совісті та релігійні організації;
• сприяння всебічному висвітленню релігійного життя в Україні засобами масової інформації та за допомогою Інтернету;
• включення в діяльність міжнародних міжрелігійних рухів із захисту релігійних свобод і власної ідентичності.

7. Для забезпечення виконання своїх завдань Рада:

• звертається до центральних і місцевих державних органів, а також до керівних органів громадських і релігійних організацій з відповідними пропозиціями;
• одержує в установленому порядку від органів державної виконавчої влади всіх рівнів інформацію з питань, які виносяться на розгляд Ради;
• звертається за необхідною інформацією до керівних органів громадських і релігійних організацій;
• залучає до роботи на громадських засадах релігієзнавців, експертів – правників, інших фахівців з питань, що виносяться на розгляд Ради;
• приймає звернення до громадськості з різних питань суспільного і духовного життя;
• використовує для підготовки питань, що виносяться на розгляд Ради, теоретичні розробки відповідних релігійних, наукових, громадських чи державних інституцій, інші матеріали інформаційного, консультативного чи рекомендаційного характеру;
• має право входити до міжнародних міжрелігійних рухів та організацій;
• створює Секретаріат Ради та інші робочі органи Ради шляхом делегування одного представника від члена Ради;
• створює робочі групи з актуальних напрямів діяльності (відродження духовності, морального виховання, експертно-консультативної роботи, добродійництва та милосердя, міжконфесійної злагоди, видавництва та зв’язків із засобами масової інформації тощо).

8. Членство у Раді. Порядок набуття, припинення та призупинення членства. 

8.1. У роботі Ради можуть брати участь такі категорії учасників:

• члени Ради;
• асоційовані члени Ради;
• запрошені особи.

8.1.1. Членами Ради є діючі в Україні релігійні об’єднання (організації), статути яких зареєстровані у встановленому законодавством України порядку, представлені в Раді своїми керівниками або уповноваженими представниками.

8.1.2. Асоційовані члени Ради – ті релігійні об´єднання (організації), які подали заявку на членство у Раді та очікують її задоволення. Можуть бути присутніми на засіданнях Ради та мають право дорадчого голосу при вирішенні питань порядку денного Ради. Протягом одного року Рада має прийняти рішення щодо задоволення чи відхилення поданої асоційованим членом заявки.

8.1.3. Запрошені особи – представники релігійних об´єднань (організацій), які не увійшли до складу Ради і не мають статусу асоційованого члена, а також представники державних органів, громадських організацій та засобів масової інформації.

8.4. Членство в Раді є добровільним.

8.5. Підставою для вступу до складу Ради є письмова заява релігійного об’єднання (конфесії), яка розглядається членами Ради на засіданні Ради. Заява має бути подана до Секретаріату Ради.

До заяви повинні бути додані:

А. Довідка про релігійне об’єднання (організацію) із зазначенням таких відомостей:

- офіційна назва;

- відомості про державну реєстрацію власного статуту (положення);

- відомості про організаційну структуру та кількість членів;

- відомості про основні положення власного віровчення;

- стислий опис історії діяльності об’єднання (організації) в Україні.

Б. Копії статутних документів об’єднання, зареєстрованих у Державному органі України у справах релігій.

8.6. Рішення щодо поданої заяви про членство вирішується членами Ради на засіданні Ради шляхом голосування. Релігійне об´єднання (організація) вважається прийнятим до складу членів Ради, якщо за це проголосувало не менше двох третин членів Ради.

8.7. Вихід релігійних об’єднань (організацій) зі складу Ради є вільним – згідно письмової заяви, яка подається до Секретаріату Ради.

8.8. Призупинення членства в Раді. 

8.8.1. Членство у Раді релігійного об’єднання (організації).

Якщо член Ради дає обґрунтовані підстави для звинувачень відповідними державними органами у антидержавній діяльності чи конфесійній упередженості (нетерпимості), або коли її уповноважені представники безпідставно відсутні на трьох чергових засіданнях Ради поспіль, Рада залишає за собою право розглянути питання про можливість перебування даної організації у її складі. Членство у Раді такої релігійної організації може бути призупинено за рішенням двох третин присутніх на засіданні членів Ради. Про призупинення членства Головуючий у Раді письмово повідомляє керівництво відповідного Члена Ради.

8.8.2. Член Ради, членство якого призупинено, не враховується у загальному складі Ради під час визначення кворуму на засіданнях Ради та не бере участь у голосуваннях Ради.

8.8.3. Кожен член Ради, членство якого призупинено в порядку п.8.8.1 цього Положення, може відновити своє членство в Раді у повному обсязі шляхом надання роз´яснень і переліку вжитих заходів щодо висунутих претензій, на черговому засіданні Ради. За таке відновлення членства у Раді мають проголосувати не менше двох третин чисельності членів Ради, присутніх на засіданні. Якщо такі пояснення не надані протягом двох чергових засідань Ради поспіль після рішення про призупинення членства, то для такого об´єднання (організації) остаточно припиняється її членство у Раді без права відновлення. Відповідну інформацію про це головуючий надає на черговому засіданні Ради.

9. Права та обов’язки членів. 

9.1. Керівники релігійних об’єднань (організацій), які є членами Ради мають право:

• особисто або через своїх повноважних представників брати участь у засіданнях Ради та інших органів Ради;
• делегувати своїх представників до Секретаріату Ради, інших робочих органів і груп Ради;
• отримувати в установленому порядку всю інформацію, що стосується діяльності Ради;
• бути проінформованими та письмово запрошеними на засідання Ради та інші заходи, що здійснюються за участю Ради;
• інформувати Секретаріат Ради та чинного Головуючого про святкові дні та заходи своєї конфесії;
• мати інші права, що випливають з цього Положення та чинного законодавства України.

9.2. У випадку неможливості особистої участі керівника об’єднання (конфесії) – члена Ради в її роботі, член Ради може бути представлений своїм повноважним представником, про що має бути повідомлений чинний Головуючий.

9.3. Обов’язки членів Ради.

Дотримуватися вимог цього Положення та чинного законодавства України.

10. Основною формою роботи Ради є засідання, що проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. За ініціативою третини складу членів Ради Голова Ради скликає позачергове (термінове) засідання Ради.

11. На Установчому засіданні Ради більшістю голосів обирається Голова Ради. За бажанням більшості членів Ради, голосування може проводитися і в таємному режимі. Перевибори Голови Ради відбуваються через кожні 12 місяців на чергових засіданнях Ради.

12. Засідання Ради.

Засідання не можуть призначатися на п’ятницю, суботу та неділю, а також дні релігійних свят кожної конфесії – члена Ради, за умови, що зацікавлений член Ради письмово повідомить Головуючого або Секретаріат Ради про конкретну дату такого релігійного свята не пізніше ніж за місяць до його початку.

Для кращого ознайомлення з умовами, традиціями і життям конфесій – членів Ради, чергові засідання Ради можуть проводитися в різних релігійних Центрах.

13. Засідання Ради вважається правомочним, якщо усі члени Ради завчасно повідомлені (не менше, аніж за два тижні), на ньому присутні більше половини її членів та дотримано умови статті 12 цього Положення.

Рада приймає ухвали, які мають рекомендаційний характер.

Ухвали вважаються прийнятими, якщо рішення ухвалено простою більшістю (50% плюс один голос) від присутніх на засіданні членів Ради або їх повноважних представників. Якщо ухвала прийнята не одноголосно, у ній обов´язково зазначається ті релігійні організації, які підтримали її, а також ті, які голосували «проти» чи «утрималися».

Протокол засідання Ради у триденний строк надсилається всім її членам.

14. Для організаційного забезпечення роботи члени Ради делегують повноважних представників для утворення Секретаріату Ради. Члени Ради можуть сприяти діяльності Секретаріату, в т.ч. й наданням матеріальної допомоги.

15. Доповнення та зміни до цього Положення можуть бути внесені на засіданні Ради за умови, якщо за це проголосують не менше двох третин складу членів Ради.